Tespih Taneleri

Mıgırdiç Margosyan

48,75 

Etiket Fiyatı: 65,00 

%25
Yurtdışı fiyatı: 
$9,50 - €8,00
KategoriAnı Roman
DiliTürkçe
Kapak tasarımı

Mehmet Sinan Niyazioğlu

Baskı bilgileri

1. Baskı, Ekim 2006
11. Baskı, Mayıs 2018

Sayfa ve boyut

528 sayfa, 13x19,5 cm

ISBN

9789757265870

Açıklama

Doğduğu yer Diyarbakır’ı, oradaki Ermenileri, Kürtleri, Türkleri, Süryanileri, Keldanileri, Yahudileri, bugün artık tarih olmuş bir kent yaşantısının en içten hikâyelerini anlatan Mıgırdiç Margosyan, Tespih Taneleri’nde Diyarbakır’dan okumaya geldiği İstanbul’a hayali bir köprü kuruyor. “Kafle” yollarında her birinin ailesi “berdan berdan” olmuş, tespih taneleri gibi dağılmış anne ve babasının, oğullarının “adam olması”nı, “anadili”ni daha iyi öğrenmesini sağlamak için İstanbul’daki Ermeni ruhban okuluna gönderdiği küçük Mıgırdiç, kâh bu yeni çevresinde karşılaştığı gariplikleri, kâh hasretiyle yandığı Diyarbakır’ı, bir türlü kavuşamadığı ilk aşkını, kimi siyasal-toplumsal olayların örgüsü içinde, büyük bir ayrıntı ve renk cümbüşü içinde hikâye ediyor. Çocukluktan ilk gençliğe geçtiği o delikanlı çağında, ailesini, kardeşlerini, Diyarbakır “küçe”lerinde oynadığı arkadaşlarını ardında bırakan mahzun Mıgırdiç, İstanbul’da kendilerini “Koşun, Kürtler gelmiş!” çığlığıyla karşılayan akranlarının arasına girdiğinde, geleceğe hem biraz kaygı, hem de biraz umutla bakıyor…

Arka Kapak

Saro nenem Heredan’daki evlerinde tarhana hazırlayıp dama kuruması için serdikten sonra, aynı gün bahçeden topladığı sebzelerden turşu kurduğu o yıl, hem damdaki tarhana, hem de kilerdeki turşu kurtlanıp, ardından da o kara haber köye ulaşmış:

 

“Ermeniler köylerini boşaltıp Kafle’ye çıkacak!”

 

İşte o yıl köyü boşaltıp “Kafle” yollarında birbirlerini kaybettikten sonra ölen oğullarının ardından kızı Mirye ile oğlu Sarkis’i yıllar sonra bulduğunda, İncil‘e el bastırıp, öğüdünü tutacağına dair yeminini alarak, babama iki şey tembih etmiş: “Oğlım, sen sen olasan, Heredan’a bi daha ayağ basmiyasan! Getsen, diyerler ki gelmiş toprağhlarına sehab çığhacağ, seni öldırırler! Bi de, bızım evımıze tarğhana yapmağ, turşi kurmağ oğırsızlığ getıri, bılesız! Evde turşidır, tarğhanadır, yapmiyasız!”

*

“Deeeli, deeeli, deli Ferho!”

 

Zengini ya da fakiriyle Diyarbakır’daki tüm Yahudiler denklerini bağlayıp göçe koyulduklarında, arkalarında sadece deli Ferho’yu bırakmışlardı.

 

Yahudilerin terk edip gittikleri evlerin kilitleri yavaş yavaş kırılıp zincirleri sökülürken, ilk kilidi kırıp eve girenler buraları analarının ak sütü gibi sahiplenirken, Ferho tüm deliliğine rağmen, artık yeni bir isimle yaşaması gerektiğini kulağına fısıldayan Tanrı babanın buyruğunu aklında tutarak, yeni komşularına adını, daha doğrusu yeni adını kahkahalar eşliğinde, katıla katıla gülerek açıklamıştı: Selma Ğhanım!

Yazar Hakkında

Mıgırdiç Margosyan

23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’da, Han­çe­pek Ma­hal­le­si’nde (Gâ­vur Ma­hal­le­si) doğ­du. Eği­ti­mi­ni Sü­ley­man Na­zif İl­ko­ku­lu, Zi­ya Gö­kalp Or­ta­oku­lu, da­ha son­ra İs­tan­bul’da­ki Bez­ci­yan Or­ta­oku­lu ve Get­ro­na­gan Li­se­si’nde sür­dür­dü. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nü bi­tir­di.

 

1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar Se­lam­sız’da­ki Surp Haç Tıb­re­vank Er­me­ni Li­se­si’nde mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psi­ko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı. Da­ha son­ra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ti­ca­re­te atıl­dı. Ede­bi çalışma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­dü. Mar­ma­ra ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan Er­me­ni­ce öy­kü­le­ri­nin bir bö­lü­mü Mer Ayt Goğ­me­rı [Bi­zim Ora­lar] adıy­la ki­tap ha­li­ne geti­ril­di (1984) ve bu ki­ta­bıy­la 1988’de, Er­me­ni­ce ya­zan ya­zar­la­ra ve­ri­len Eliz Ka­vuk­çu­yan Ede­bi­yat Ödü­lü’nü (Pa­ris-Fran­sa) al­dı. Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâ­vur Ma­hal­le­si (1992), Söy­le Mar­gos Ne­re­li­sen? (1995) ve Bi­le­ti­miz İs­tan­bul’a Ke­sil­di (1998) ad­lı Türk­çe ki­tap­la­rı­nı, 1999’da ikin­ci Erme­ni­ce ki­ta­bı Dik­ri­si Ape­ren [Dic­le Kı­yı­la­rın­dan] iz­le­di. Gâ­vur Ma­hal­lesi Aves­ta Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan Li Ba Me, Li Wan De­ran [Bi­zim O Yö­re­ler] adıy­la Kürt­çe ola­rak ya­yım­lan­dı (1999). Türk­çe ka­le­me al­dı­ğı Tes­pih Ta­ne­le­ri (2006) ad­lı anı-ro­ma­nı­ büyük ilgiyle karşılandı. Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Diyarbakır’da kitaplaştırıldı (Lis tarafından. 2011’de yeni basımı Aras). 1996-1999 arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zur­na 2009’da, yine Evrensel yazılarından derlenen Çen­gel­li­iğ­ne (ilk basımı 1999, Belge) ve Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kür­dan 2010’da kitaplaştırıldı. Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı.

Basından

Ermeni çobanların mavi tanrısı

  turnusol.com   Hüseyin Kalkan   01.12.2010

Kafes’i duyduğumda 6-7 Eylül’ü hatırladım

  Zaman Gazetesi   Nuriye Akman   25.04.2010

Küçük Bir Çayır Masalı

  Evrensel Gazetesi   Serdar M. Değirmencioğlu   01.01.2009

Mıgırdiç Margosyan ve Diyarbakır Anılarındaki Kültürel Çeşitlilik

  BIA Haber Merkezi   Yeliz Kızılarslan   17.05.2008

Tespih Tanelerinde Anadilini Aramak

  Taraf Gazetesi   Özlem Ertan   30.04.2008

Tespih Taneleri

  Küçük Menderes Gazetesi   Rahim Gür   18.09.2007

Mıgırdiç Margosyan, Tespih Taneleri

  Ergani Haber Gazetesi   Müslüm Üzülmez   27.04.2007

‘Kafle’nin Yetiştirdiği Bir Bildungsroman

  Mesele Dergisi   Maral Aktokmakyan   01.04.2007

Sesi Alçaktan Çıkanların Anlatısı

  Radikal Gazetesi   Mehmed Uzun   04.03.2007

‘Diyarbakır’da Gavur, İstanbul’da Kürt Olduk’

  Sabah Gazetesi   Fikret Eser   11.02.2007

Margos’un Tatlı Dili

  Radikal Gazetesi   Necmiye Alpay   05.01.2007

Birer Tespih Tanesi

  Vatan Gazetesi   Rana Yalvaç   19.12.2006

Tespih Taneleri

  Milliyet Gazetesi   Sema Aslan   10.12.2006

Kerem Ke Mıgırdiç Axparîk*

  Birgün Gazetesi   Şeyhmus Diken   09.12.2006

Gavur Hayatı, Gavur Romanı

  Radikal Gazetesi   A. Ömer Türkeş   01.12.2006

Gâvur Mahallesi’nden Tespih Taneleri’ne

  Beyoğlu Gazetesi   01.12.2006

Kafle’den İnsan Manzaraları

  Agos Gazetesi   Oşin Çilingir   01.12.2006

Tespihteki Taneleri Çeken Bilir

  Birgün Gazetesi   Evrim Altuğ   29.11.2006

Margosyan’ın ‘Tespih Taneleri’

  Beyoğlu Gazetesi   17.11.2006

Tespihin İmamesi Diyarbakır

  Evrensel Gazetesi   Engin Esen Ulaş Emre   01.12.2000

Sitemize giriş yaparak kişisel verileriniz, site kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri ve reklamları kişiselleştirmek amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Metni’ni okuyabilirsiniz. Anladım butonuna tıklayarak açık rıza beyanında bulunmuş olursunuz.